Algemene actievoorwaarden ‘JYSK Favourites’

 1. De actie ‘JYSK Favourites’ wordt georganiseerd door JYSK Nederland BV, Velperweg 27, Arnhem
 2. De actie wordt georganiseerd in de periode 19 september 2016 t/m 13 november 2016.
 3. Deelname aan de actie geschiedt door het invullen van het deelnameformulier en het beantwoorden van prijsvragen
 4. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Maximaal 1 deelname per persoon.
 5. Deelnemers moeten woonachtig zijn in Nederland.
 6. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben gekregen voor deelname aan de prijsvraag.
 7. De winnaar wordt bepaald door middel van een verloting onder deelnemers die de prijsvraag correct hebben beantwoord.
 8. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van JYSK en hun familieleden.
 9. De deelnemer is verplicht tot het verstrekken van correcte, actuele en complete informatie bij deelname.
 10. JYSK kan de winnaar verzoeken om voor de uitreiking van de prijs bewijs van identiteit te overleggen.
 11. Over de uitslag en toekenning van de prijs wordt niet gecorrespondeerd. Winnaars ontvangen uiterlijk 13 november 2016 persoonlijk bericht.
 12. In de gehele actieperiode geeft JYSK 4x een JYSK cadeaukaart weg t.w.v. 250,-. De cadeaukaarten worden verloot onder de deelnemers die de prijsvraag van de betreffende periode hebben beantwoord.
 13. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.  Bij weigering of niet aanvaarding van de aan de prijs verbonden voorwaarden zal de prijs niet worden uitgekeerd. JYSK is in dat geval gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 14. De winnaar van de prijs geeft JYSK toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemer geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijsvraag alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
 15. De deelnemer geeft toestemming tot het opslaan van de persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. JYSK mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
 16. De persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijs. In dat geval is JYSK gerechtigd om de persoonsgegevens aan derde partijen die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag te verstrekken.
 17. JYSK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan de actie, noch voor eventuele storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de actie of de aanwijzing van de winnaar.
 18. JYSK is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de actie of het verloop van de actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 19. JYSK is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene spelvoorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat JYSK daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actie, zal door JYSK op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.